Regulamin serwera bestmine.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

• Serwis internetowy działający pod adresem bestmine.pl oferujący sprzedaż wirtualnych przedmiotów oraz usług. Prowadzony przez Adriannę Sobolewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą B.M Adrianna Sobolewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5130261517, REGON 383908642, z siedzibą firmy mieszczącą się pod adresem Rząska 30-199 ul. Podkamycze 7.

• Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

• Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu internetowego bestmine.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

• Właścicielka strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym regulaminie.

• Właścicielka strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.

• Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogły wyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się załamania regulaminu gry dostępnego na naszej stronie.

• Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 

§2 Definicje

• USŁUGOBIORCA / klient / gracz – osoba fizyczna lub prawna, która użytkuje serwer gier lub zakupiła usługę na stronie www.bestmine.pl

• USŁUGA – udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub dostarczenie wirtualnych przedmiotów które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na naszym serwerze dostępnym w grze: „minecraft” pod adresem bestmine.pl.

• SERWIS – Strona internetowa bestmine.pl dostępna pod adresem www.bestmine.pl należąca dousługodawcy.

• MINECRAFT – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty.

• KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.

• USŁUGODAWCA (OPERATOR, SPRZEDAWCA) – Adrianna Sobolewska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą B.M Adrianna Sobolewska, NIP: 5130261517, REGON: 383908642.

• REKLAMACJA – żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi.

 

§3 Warunki korzystania z usług

• W celu korzystania ze strony bestmine.pl użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę.internetową Firefox, Chrome, Safari, Brave bądź Opera oraz system operacyjny: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.

• W celu dostępu do serwera bestmine.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraftoraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.

 

§4 Kontakt
• Kontakt do właścicielki serwisu możliwy jest poprzez maila oraz nasz oficjalny fanpagena platformie facebook:

– mail: [email protected]

– FanPage: https://www.facebook.com/BestMineOfficial

 

§5 Płatności

• Operatorem płatności sms, przelew, paysafecard obsługiwanych w ramach serwisu jest firma eplatnosci sp.z.o.o. NIP: 5512627897, REGON: 366165170;KRS: 0000648389

• Reklamacje dotyczące płatności należy składać do sprzedawcy czyt: bestmine.pl pod adresem email: [email protected]

• Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży tzn: hotpay.

• Serwis oferuje również płatności paypal obsługiwane przez firmę: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie,

S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

• W przypadku Nieudanej płatności w systemie paypal skontaktuj się z nami poprzez nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/BestMineOfficial

• Jeśli administrator serwisu bestmine.pl stwierdzi że nieudana płatność w systemie paypal wynika z winy samego operatora płatności paypal czyli: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, należy złożyć formalną reklamacje:

 

§6 Rodzaje sprzedawanych Przedmiotów oraz usług

• Należy pamiętać że wszelkie sprzedawane dobra niematerialne w naszym sklepie są tylko i wyłącznie przeznaczone do użytku na naszym serwerze. Nie ma możliwości używania ich poza serwerem bestmine.pl

 

§7 Zasady użytkowania

• Użytkownik posiadając konto na serwerze bestmine.pl akceptuje regulamin serwera podany na stronie internetowej oraz na serwerze.

Jest to ogólny regulamin serwera, szczegółowy dotyczący każdego trybu znajduję się na serwerze.

• Użytkownikowi / graczu / usługobiorcy zabrania się na serwerze:
1. Zakaz oszukiwania podczas wymiany/celowego wprowadzania w błąd podczas handlu/ wymiany.
2. Zakaz podszywania się pod administrację.
3. Zakaz obrażania graczy, szerzenia nienawiści, obrazy uczuć religijnych.
4. Zakaz floodowania, spamowania na chacie publicznym oraz prywatnym.
5. Zakaz sprzedaży dóbr serwerowych za prawdziwe pieniądze.
6. Zakaz cheatowania (killaura/fastplace/nuker/speedmine itp)
7. Zakaz żebrania o (itemy/pieniądze)
8. Zakaz reklamowania innych serwerów/serwisów.
9. Zakaz działania na szkodę serwera.
10. Zakaz wykorzystywania błędów/bugów gry, mechanizmów bezobsługowych.
11. Zakaz zabijania graczy na wyspach.
12. Zakaz przeklinania przez 24/h
13. Zakaz używania botów/multikont.

• W sytuacjach nadzwyczajnych Administracja serwera bestmine.pl zastrzega sobie prawo do zbanowania użytkownika lub zablokowania mu korzystania z usług serwisu lub serwera do wyjaśnienia sprawy.

§8 Polityka prywatności / RODO

Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych:

– Administratorem danych osobowych jest usługodawca. Cel zbierania danych osobowych:

– Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie.

Czas przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności konta w serwisie.

 

§9 Odstąpienie od umowy

• Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.

• Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§10 Postanowienia końcowe

• Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

• Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. w postaci wysłania maila na [email protected]

 


Regulamin Trybu SkyBlock High-Economy

§1. Początek
1.1 – Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 
1.2 – Gracz rejestrując się oraz grając na serwerze akceptuje regulamin.
 
1.3 – Wszyscy gracze mają obowiązek przestrzegać regulamin.
 
1.4 – Na serwerze obowiązuje określony taryfikator kar.
 
1.5 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym graczy.
 
1.6 Cały regulamin jest objęty prawami autorskimi.
 
§2. Gracze 
2.0 – Mają obowiązek zastosować się do poniższych zasad, dotyczą serwera minecraft, discorda jak i teamspeak 3.
 
2.1 – Mają obowiązek zachować kulturę.
 
2.2 – Zabrania się używania wulgaryzmów, będzie to odpowiednio karane.
 
2.3 – Zabrania się obrażania innych użytkowników jak i Administracji serwera.
 
2.4 – Zabrania się prowokowania Administracji.
 
2.5 – Zabrania się wykorzystywania bugów serwera.
 
2.6 – Zabrania się proszenia o itemy, rangi, pieniądze itp. 
 
2.7 – Zabrania się wzbogacania kosztem serwera.
 
2.8 – Zabrania się reklamowania kanałów yt, streamów, twitcha itp. bez posiadania odpowiednich rang bądź zgody Administracji.
 
2.9 – Zabrania się reklamowania innych serwerów minecraft, stron internetowych, swoich profili do różnych portali, fanpagów, rekrutacji itp. 
 
      2.9.1 – Jeśli nie dotyczą one serwera BestMine.PL.
 
      2.92 – Filmy można na czacie reklamować patrz pkt. 2.8.
 
§3. Chat
3.1 – Zabrania się pisania CAPS LOCKIEM, FLOODOWANIA jak i spamowania.
 
3.2 – Zabrania się udostępniania danych osobowych, filmów, zdjęć, imienia, nazwiska i innych bez wyrażenia zgody przez osobę, którą to dotyczy.
 
3.3 – Punkty : 2.1 , 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dotyczą również chatu.
 
§4. Modyfikacje
4.1 – Zabrania się używania Cheat Clientów wszystkiego rodzajów typu huzuni, nodus itp.
 
4.2 – Zabrania się posiadania jakichkolwiek modów, wspomagaczy, makr i innych programów ułatwiających rozgrywkę, budowę, wzbogacanie się itp.
 
     4.2.1 – Wyjątkiem jest używania TinyTask do kopania, sprzedawani i zabijania mobów będąc AFK.
 
§5. Współpraca z Administracją
5.1 – Gracze mają obowiązek współpracować z Administracją w innym wypadku dostaną odpowiednią karę.
 
5.2 – Każdy gracz podczas sprawdzania ma obowiązek współpracować z Administracją.
 
     5.2.1 – Administracja może wymagać pobrania takich programów jak: discord, teamspeak3, anydesk, teamviewer w celu sprawdzenia.
 
     5.2.2 – Administracja bez podania konkretnego powodu może sprawdzić gracza.
 
     5.2.3 – Możesz być sprawdzany kilkukrotnie.
 
§6. Rozgrywka
6.1 – Zabrania się wystawiać na aukcję nie prawdziwych przedmiotów.
 
      6.1.1 – Oszukiwania graczy, wykorzystywania ich naiwności, wzbogacania się w nie sprawiedliwy sposób.
 
6.2 – Zabrania się posiadania wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich i głoszących nienawiść nicków na wszystkich portalach powiązanych z serwerem BestMine.pl
 
6.3 – Zabrania się podszywania pod kogoś kim się nie jest.
 
      6.3.1 – Zabrania się podszywania pod Administrację, znane osoby itp.
 
6.4 – Zabrania się celowego lagowania, obciążania serwera, działanie na jego szkodę we wszystkiego rodzaju sposoby.
 
      6.4.1 – Każdy gracz posiadający coś obciążającego na serwerze ma obowiązek do usunięcia tego w momencie wskazanym przez Administrację.
 
6.5 – Zabrania się tworzenia multikont.
 
      6.5.1 – Wyjątkiem jest wcześniejsze zgłoszenie jeśli chce się grać np. z bratem. Jeśli tego nie zgłosisz zostaniesz ukarany według taryfikatora kar.
 
6.6 – Zabrania się budowania automatycznych farm trzciny, melonów itp. ponieważ za bardzo obciążają serwer.
 
6.7 – Zabrania się sprzedawania itemów, rang  itp. z serwera za realny pieniądze.
 
      6.7.1 – Zabrania się również jakiegokolwiek handlu kontami, grami, profilami za prawdziwe pieniądze.
 
6.8 – Zabrania się zniechęcania graczy do grania na serwerze, namawiania do skończenia edycji.
 
     6.8.1 – Zabrania się pisania rzeczy typu „kończę edycję”.
 
 
 
 
Administracja ma prawo do naginania regulaminu by pełnić w pełni swoje funkcję.
 
Administracja nie odpowiada za oszustwa w handlu od tego jest /trade.
 
Administracja nie odpowiada za utracone itemy w wyniku smierci/laga.
 
Administracja nie odpowiada za utracone itemy w wyniku oszustow na wyspach.
 
Administracja zastrzega sobie dodawanie kolejnych punktów regulaminu oraz wydłużenie kary według własnego uznania.
 
 

Regulamin Trybu IronChestPvP, ChestPvP, MegaDrop

§1. Początek
1.1 – Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

1.2 – Gracz rejestrując się oraz grając na serwerze akceptuje regulamin.

1.3 – Wszyscy gracze mają obowiązek przestrzegać regulamin.

1.4 – Na serwerze obowiązuje określony taryfikator kar.

1.5 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym graczy.

1.6 Cały regulamin jest objęty prawami autorskimi.

§2. Gracze
2.0 – Mają obowiązek zastosować się do poniższych zasad, dotyczą serwera minecraft, discorda jak i teamspeak 3.

2.1 – Mają obowiązek zachować kulturę.

2.2 – Zabrania się notorycznego używania wulgaryzmów, będzie to odpowiednio karane.

2.3 – Zabrania się obrażania innych użytkowników jak i Administracji serwera.

2.4 – Zabrania się prowokowania Administracji.

2.5 – Zabrania się wykorzystywania bugów serwera.

2.6 – Zabrania się proszenia o itemy, rangi, pieniądze itp.

2.7 – Zabrania się wzbogacania kosztem serwera.

2.9 – Zabrania się reklamowania innych serwerów minecraft, stron internetowych, swoich profili do różnych portali, fanpagów, rekrutacji itp.

2.9.1 – Jeśli nie dotyczą one serwera BestMine.PL.

2.92 – Filmy można na czacie reklamować patrz pkt. 2.8.

2.10 – Zakaz nabijania rankingu na tych samych osobach

2.11 – Zakaz kupna zabojstw

2.12 – Zakaz wykonywania zadan w niewlasciwy sposob

2.13 – Zakaz nabijania rankingu w niesprawiedliwy sposob

§3. Chat
3.1 – Zabrania się notorycznego pisania CAPS LOCKIEM, FLOODOWANIA jak i spamowania.

3.2 – Zabrania się udostępniania danych osobowych, filmów, zdjęć, imienia, nazwiska i innych bez wyrażenia zgody przez osobę, którą to dotyczy.

3.3 – Punkty : 2.1 , 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dotyczą również chatu.

§4. Modyfikacje

4.1 – Zabrania się używania Cheat Clientów wszystkiego rodzajów typu huzuni, nodus itp.

§5. Współpraca z Administracją

5.1 – Gracze mają obowiązek współpracować z Administracją w innym wypadku dostaną odpowiednią karę.

5.2 – Każdy gracz podczas sprawdzania ma obowiązek współpracować z Administracją.

5.2.1 – Administracja może wymagać pobrania takich programów jak: discord, teamspeak3, anydesk, teamviewer w celu sprawdzenia.

5.2.2 – Administracja bez podania konkretnego powodu może sprawdzić gracza.

5.2.3 – Możesz być sprawdzany kilkukrotnie.

§6. Rozgrywka

6.1 – Zabrania się wystawiać na aukcję nie prawdziwych przedmiotów.

6.1.1 – Oszukiwania graczy, wykorzystywania ich naiwności, wzbogacania się w nie sprawiedliwy sposób.

6.2 – Zabrania się posiadania wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich i głoszących nienawiść nicków na wszystkich portalach powiązanych z serwerem BestMine.pl

6.3 – Zabrania się podszywania pod kogoś kim się nie jest.

6.3.1 – Zabrania się podszywania pod Administrację, znane osoby itp.

6.4 – Zabrania się celowego lagowania, obciążania serwera, działanie na jego szkodę we wszystkiego rodzaju sposoby.

6.4.1 – Każdy gracz posiadający coś obciążającego na serwerze ma obowiązek do usunięcia tego w momencie wskazanym przez Administrację.

6.5 – Zabrania się tworzenia multikont.

6.5.1 – Wyjątkiem jest wcześniejsze zgłoszenie jeśli chce się grać np. z bratem. Jeśli tego nie zgłosisz zostaniesz ukarany według taryfikatora kar.

6.6 – Zabrania się sprzedawania itemów, rang itp. z serwera za realny pieniądze.

6.6.1 – Zabrania się również jakiegokolwiek handlu kontami, grami, profilami za prawdziwe pieniądze.

6.7 – Zabrania się zniechęcania graczy do grania na serwerze, namawiania do skończenia edycji.

6.7.1 – Zabrania się pisania rzeczy typu „kończę edycję”.

Administracja ma prawo do naginania regulaminu by pełnić w pełni swoje funkcję.

Administracja nie odpowiada za oszustwa w handlu od tego jest /trade.

Administracja nie odpowiada za utracone itemy w wyniku smierci/laga.

Administracja nie odpowiada za utracone itemy w wyniku oszustow

Administracja zastrzega sobie dodawanie kolejnych punktów regulaminu oraz wydłużenie kary według własnego uznania.

 

© Zabrania się kopiowania, powielania i wykorzystywania części lub całości treści, zawartych na stronach BestMine.pl